dilluns, 19 de març de 2012

Resolució de problemes

AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by ET420
Una entitat bancària dóna als seus clients un rèdit del 2,5% anual per a imposicions a 3 anys. Si ingressem un capital de 10.000 euros en aquesta entitat durant 3 anys, quins interessos obtindrem? Quants diners tindrem en total al final dels 3 anys?

I = (C . r . t) / 100
(10000 . 2,5 . 3)/ 100 = 750
10000 + 750 = 10750

Resposta: Obtindrem 750 euros d'interessos i al final dels 3 anys tindrem 10750 euros.

 Fórmula:  Interessos = (Capital . rèdit . temps) / 100
Consell: No oblideu mai d'especificar la resposta correcta amb les unitats. Enm el cas d'aquest exercici la correcció es fa a partir dels paràmetres: 0,25 punts per la fórmula, 0,25 més pel càlcul dels interessos, 0,25 més pel càlcul del capital final i 0,25 més per la resposta correcta amb unitats, en aquest cas euros.              

(Exercici extret d'una PACFGM)

Mòdul formatiu: Aprenentatges instrumetals bàsics
Crèdit: Matemàtiques per al món laboral i la vida quotidiana,
Bloc de continguts: Numeració, càlcul i relacions

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada